fbpx

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Tájékoztató

Az Agribusiness Club (a továbbiakban: „Agribusiness Club” vagy „mi” vagy „minket”) örömmel vette internetes oldalainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását, szervezetünk és rendezvényeink iránt mutatott érdeklődését.

Az Agribusiness Club tiszteletben tartja az Ön magánéletét

Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Az online ajánlatainknál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.
Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.

Adatkezelő
Az Agribusiness Club az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.
Kapcsolattartási adataink a következők:
Agribusiness Club
info@agribusinessclub.hu

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása
A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:
• Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, IP-cím)
• Ügyfél előzmény
• Egyéb: vállalat neve

Alapelvek
A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát. Mi csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.

Adatkezelési célok és azok jogalapjai
Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:

– Szakmai nyílt napokra, előadásokra, konferenciákra, illetve rendezvényekre (továbbiakban: rendezvények) való regisztráció elősegítése és rögzítése, továbbá a résztvevőkkel való kapcsolattartás a rendezvényt megelőzően és azt követően (Jogalap: marketinghez fűződő jogos érdek)

Regisztráció
A regisztráció során a rendezvényeken való részvétel biztosítása érdekében személyes adatokat gyűjtünk (pl. vezetéknév, utónév, e-mail cím), valamint adott esetben önkéntesen megadott további adatokat. A regisztrációhoz szükséges adatokat *-gal jelöljük.

Naplófájlok
Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket mi úgynevezett naplófájlokban (log files) tárolunk.
A naplófájlokat csak rövid időre mentjük el, kizárólag a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása), majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a nyomozó hatóságoknak.
A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd ezért a web-elemzési modult.
A naplófájlokban különösen az alábbi információk kerülnek elmentésre:
– Azon végberendezés IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;
– Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett származási URL vagy odautaló URL);
– Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;
– A hozzáféréssel elért fájlok vagy információk elnevezése;
– A visszakeresés napja és időpontja, valamint időtartama;
– Az átadott adatok mennyisége;
– Az internetböngésző operációs rendszere és felhasznált információi, a telepített bővítőket (add-ons) is beleértve (pl. Flash Player);

– https státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

Gyermekek
Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

Adattovábbítás
Adattovábbítás más adatkezelőknek
Az Ön személyes adatai más adatkezelőknek nem kerülnek átadásra.

A tárolás időtartama; megőrzési időszakok
Általában addig tároljuk az Ön adatait, amíg az rendezvények lebonyolításához szükséges. Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait.

Beépülő közösségi modulokhoz kapcsolódó követési sütik
Online ajánlataink bizonyos oldalai beépítik más szolgáltatók (pl. Facebook, Twitter) tartalmait vagy szolgáltatásait, akik cserébe sütiket és aktív alkotóelemeket használhatnak. Mi nem tudjuk befolyásolni e szolgáltatóknak a személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységét. A beépülő közösségi modulokra vonatkozó részletesebb tájékoztatást a Beépülő közösségi modulok című részben olvashat.

Web-elemzés
Online ajánlataink használatáról statisztikai információkra van szükségünk ahhoz, hogy azokat még felhasználóbarátabbá tervezhessük, választékméréseket és piackutatást végezzünk

Google Analytics
A Google Analytics szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) nyújtja. Mi a Google Analytics szolgáltatást a Google által biztosított, az IP-címek anionimmá tételét biztosító kiegészítő funkcióval együtt használjuk. Ennek során a Google már az esetek többségében lerövidíti az IP-címeket az Európai Unión belül, de csak kivételes esetekben teszi ezt az Egyesült Államokban, és mindkét régióban csak a lerövidített IP-címeket menti el.
Adatai gyűjtése és kezelése ellen úgy tud kifogást emelni, hogy az alábbi linkre kattintva letölt és telepít egy, a böngésző alapszoftverét kiegészítő szoftvermodult (plug-in): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Beépülő közösségi modulok (social plugins)
Online ajánlatainkban különböző közösségi oldalakról származó, úgynevezett beépülő közösségi modulokat használunk; ezeket egyenként bemutatjuk ebben a részben. A beépülő modulok használata során az Ön internetböngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy az Ön internetböngészője hozzáférést nyert a mi online ajánlataink valamely oldaláról, akkor is, ha Ön nem rendelkezik felhasználói fiókkal ennél a szolgáltatónál, vagy épp nincs bejelentkezve a fiókjába. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) ebben az esetben közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön internetböngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy annak a szervere az Európai Unión vagy az EGT-n kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban).
A beépített modulok a közösségi hálózat szolgáltatók által használt önálló bővítmények. Ennélfogva mi nem tudjuk befolyásolni az általuk összegyűjtött és eltárolt adatok körét.
Az adatok gyűjtésének, további feldolgozásának és felhasználásának céljára és kiterjedésére, valamint a magánélet védelméhez való jogaira és a személyes adatok védelmét támogató beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat megtalálja az adott közösségi hálózat adatvédelmi nyilatkozataiban.
Amennyiben nem szeretné, hogy a közösségi hálózat szolgáltatók adatokat kapjanak, valamint adott esetben eltárolják és felhasználják az adatokat, akkor ne használja az adott beépülő modult.

Facebook beépülő modulok
A Facebook szolgáltatást a www.facebook.com címen a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, valamint a www.facebook.de címen a Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország („Facebook”) nyújtja. A Facebook beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: https://developers.facebook.com/plugins ; a Facebook adatvédelméről itt talál információkat: https://www.facebook.com/policy.php .

Instagram beépülő modulok
Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”) nyújtja. Az Instagram beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: https://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges ; az Instagram adatvédelméről itt talál információkat: httpss://help.instagram.com/155833707900388/ .

YouTube
A jelen online ajánlatok oldal a YouTube videoplatformot használja, amely szolgáltatást a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”) nyújtja. A YouTube olyan platform, amely lehetővé teszi hang- és videófájlok visszajátszását.
Amikor Ön az online ajánlatok olyan oldalára navigál, amely beágyazott YouTube-lejátszót tartalmaz, az kapcsolatot létesít a YouTube-bal a videó- vagy audiófájl továbbítása és visszajátszása érdekében. Ennek során adatok kerülnek továbbításra a YouTube mint adatfeldolgozó felé. Mi nem felelünk az ilyen adatok YouTube általi feldolgozásáért.
Az összegyűjtött adatok céljára és körére, az adatok YouTube általi további feldolgozására és felhasználására, az Ön jogaira és a személyes adatok védelmét támogató választható beállítási lehetőségeire vonatkozó további információkat megtalálja a YouTube adatvédelmi tájékoztatójában.

Külső hivatkozások
Online ajánlataink tartalmazhatnak hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra kattintást követően nincs befolyásunk arra, hogy a hivatkozásra kattintás következtében esetleg a harmadik félhez továbbított személyes adatok (mint pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, mert harmadik felek magatartása természetesen felügyeleti jogkörünk hatókörén kívül esik. Ezért nem vállalunk felelősséget az ilyen személyes adatok harmadik fél általi kezeléséért.

Felhasználói jogok
Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolat pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog:
Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.

Adatjavítási és -törlési jog:
Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával

Az adatkezelés korlátozása:
Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni.

Kifogás az adatkezelés ellen:
Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

Kifogás direkt marketinggel szemben:
Ezen túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása között.

Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen:
Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak kezelését, hacsak nem igazoljuk, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait.

Hozzájárulás visszavonása:
Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult azonnali hatállyal kifogást emelni a hozzájárulás ellen. A hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűsége változatlanul fennmarad.

Adathordozhatóság:
Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:
Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 1 391 -1400
Fax: +36 1 391 -1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása
Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak megfelelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatónkat. Kérjük ezért, hogy figyelje adatvédelmi tájékoztatónk aktuális verzióját, mert az módosulhat.

Kapcsolattartó
Jogai érvényesítéséhez adatvédelmi incidensek esetén, vagy személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba az adatvédelemért felelős megbízottunkkal:
Barta Dénes
az Agribusiness Club elnöke
barta.denes@agribusinessclub.hu

Hatálybalépés napja: 2022.03.17.